Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Regulamin eBOK i ENERGA24

Regulamin eBOK

Wstęp

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Aktywacja konta Klienta – przyznanie Klientowi unikalnego numeru/symbolu Użytkownika – loginu oraz nadanie hasła przypisanego do loginu w celu umożliwienia korzystania z eBOK

Klient indywidualny – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), będąca stroną zawartej z ENERGA-OBRÓT S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej

Klient instytucjonalny – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną zawartej z ENERGA-OBRÓT S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej

Użytkownik – Klient albo reprezentant Klienta instytucjonalnego lub upoważniony przedstawiciel Klienta, zarejestrowany w eBOK

Login – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie pierwszego logowania w serwisie eBOK. Jest to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w eBOK. Login składa się z minimum 8 i maksimum 32 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). Nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.) ani znaków specjalnych (kropka, przecinek itp.). Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery

Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie pierwszego logowania w serwisie eBOK. Jest to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w eBOK. Hasło składa się z minimum 8 i maksimum 12 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). Nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.). Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery

eBOK jest własnością ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 472a,  80-309 Gdańsk

Administrator - ENERGA-OBRÓT S.A.

 
 • Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 472 , 80-309 Gdańsk Zebrane dane przetwarzane będą w celu świadczenia usługi eBOK oraz mogą zostać udostępnione innym podmiotom Grupy Kapitałowej ENERGA SA, o ile będzie to niezbędne do realizacji ww. celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak jest niezbędne do korzystania z usługi eBOK. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania
 • Funkcjonowanie eBOK nadzoruje Administrator
 • Użytkownikiem eBOK może zostać każdy Klient ENERGA-OBRÓT S.A. po dokonaniu rejestracji w eBOK
 • Użytkowanie eBOK jest bezpłatne
 • Do poprawnego działania eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki cookies
 • Regulamin korzystania z eBOK jest dostępny na stronach internetowych ENERGA S.A. oraz w siedzibie Administratora

 

Rejestracja

 • Rejestracja Klienta indywidualnego:
  • zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko drogą internetową
  • Klient wypełnia formularz umieszczony na stronie www.ebok.energa.pl
  • unikalność loginu Użytkownika jest sprawdzana automatycznie, w przypadku błędu następuje powrót do formularza
  • na konto osoby wypełniającej formularz automatycznie jest wysyłany e-mail z informacją o rejestracji i prośbą o potwierdzenie za pomocą kliknięcia w odpowiedni link
  • kliknięcie przez użytkownika w link z potwierdzeniem oznacza pełną rejestrację Użytkownika
 • Każdorazowo przed procesem logowania jest dostępny aktualny regulamin eBOK. Każdorazowe zalogowanie się Klienta w eBOK oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu, dostępnego w miejscach, o których mowa w pkt. 7 powyżej
 • Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dane objęte składanym oświadczeniem, w tym umocowania osoby składającej owe oświadczenie
 • Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do eBOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie login-u i hasła Użytkownika
 • Po zalogowaniu do eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne
 • Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników eBOK na każde jego żądanie zgłoszone pisemnie na adres Administratora
 •  W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej niezwłocznie zablokowany zostanie dostęp do konta Klienta


Korzystanie z usług eBOK

 • eBOK jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji
 •  Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w eBOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eBOK
 • Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Klienta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa
 •  Administrator ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podanie stanu licznika), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami

 

Zakres odpowiedzialności

 • Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą eBOK
 • Za prawidłowe działanie eBOK odpowiada Administrator
 • Zabronione jest przekazywanie loginu i hasła  osobom trzecim, w sytuacji  gdy osoby trzecie dane prezentowane na eBOK chcą wykorzystać w celach komercyjnych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu Użytkownika oraz hasła przyporządkowanego do loginu przez osoby trzecie
 • Informacje uzyskane za pośrednictwem eBOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń z tytułu naruszenia przez ENERGA-OBRÓT S.A., ENERGA-OPERATOR S.A. postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, w szczególności błędnych rozliczeń. ENERGA-OBRÓT S.A., ENERGA-OPERATOR S.A. oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem eBOK

 

Wymagania systemowe

Wymagania przeglądarki internetowej:

 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej
 • FireFox - w wersji 3 lub wyższej
 • Google Chrome
 • Opera – w wersji 9 lub wyższej

Inne wymagania systemowe:

 • Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej
 • Flash Player w wersji 9 lub wyższej
 • Włączona obsługa JavaScript
 • Włączona obsługa Cookies

Regulamin ENERGA24

Z regulaminem możesz zapoznać się tutaj.