Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Elektrociepłownia

Zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu.

Elektrownia

Zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii.

Elektrownia cieplna

Zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W turbinie następuje zamiana energii cieplnej pary na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. W elektrowni wykorzystującej układ turbiny gazowej ciepło dostarczane jest w komorze spalania (układ otwarty), bądź w wymienniku ciepła (układ zamknięty).

Elektrownia kondensacyjna

Elektrownia cieplna, pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine'a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia. W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe.

Elektrownia podwodna

Rodzaj elektrowni wodnej, której wszystkie instalacje umieszczone zostały pod powierzchnią lustra wody.

Elektrownia przepływowa

Zakład przemysłowy, którego zadaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą turbin znajdujących się w kanałach derywacyjnych.

Elektrownia regulacyjna (zbiornikowa)

Typ elektrowni wodnej wyposażony w zbiornik gromadzący spiętrzoną za pomocą tamy lub jazu wodę. Pozwala on zwiększyć ciśnienie i spad, zwiększając możliwą do wykorzystania energię wody. Hydroelektrownia taka jest też niezależna od chwilowego dopływu oraz pozwala w znacznym zakresie regulować ilość przepływającej przez turbiny wody, a tym samym ilość wytwarzanej energii elektrycznej.

Elektrownia szczytowo pompowa

Zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny.

Elektrownia wiatrowa (siłownia wiatrowa)

Zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa

Energetyka

Nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależności od rodzaju energii wyróżnia się: energetykę cieplną (termoenergetyka), energetykę wodną (hydroenergetyka), elektroenergetykę, energetykę jądrową, energetykę wiatrową (aeroenergetyka).

Energetyka jądrowa

Zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii z rozszczepienia ciężkich jąder pierwiastków (głównie uranu 235).

Energetyka słoneczna

Gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Energetyka słoneczna dzieli się na fotowoltaikę i energię słoneczną termiczną.

Energetyka wiatrowa

Gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii wiatru do produkcji energii elektrycznej.

Energia

Skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca pod względem ilościowym stan układu fizycznego (materii). Zdolność do wykonania pracy. Jednostki fizyczne energii są identyczne, jak jednostki pracy i ciepła (np. J dżul, kW kilowatogodzina, kcal kilokaloria). W wymiarze społecznym i gospodarczym energia jest podstawowym źródłem i narzędziem zaspokajania potrzeb bytowych, produkcji dóbr materialnych oraz świadczenia różnego typu usług.

Energia bierna

Pobierana jest przez urządzenia elektryczne o charakterze indukcyjnym (np. silniki). Wpływa ona na przepustowość sieci elektroenergetycznej i ogranicza przesył energii czynnej.

Energia bilansująca

Przedmiot rozliczeń na rynku bilansującym, stanowiąca różnicę pomiędzy deklarowaną (ED) a rzeczywistą (ER) ilością dostaw energii. Wielkość ED wynika z umów sprzedaży energii zawartych w segmentach rynku energii elektrycznej innych niż segment bilansujący, takich jak rynek bilateralny, giełdy energii itp. Wielkość ER wynika z rzeczywistej realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej.

Energia czarna

Energia wytwarzana w wyniku spalania węgla kamiennego lub brunatnego.

Energia czerwona

Energia elektryczna wytwarzana w elektrociepłowniach w skojarzeniu z ciepłem. Energia ta sprzedawana jest na zasadach rynkowych. Firmy sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym (zakłady energetyczne i przedsiębiorstwa obrotu energią) muszą kupować odpowiednią ilość energii czerwonej (ze sprawnością przemiany chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło łącznie powyżej 70 %) proporcjonalną do całkowitej ilości energii sprzedawanej odbiorcom końcowym. W 2006 r. udział ten stanowi 15 %., a w 2010 będzie to już 16 %.

Energia czynna

Jest to energia zamieniana w urządzeniach na pracę (pralka), światło (żarówka), ciepło (bojler).

Energia elektryczna

Pojecie o kilku znaczeniach: energia zgromadzona w polu elektrycznym energia przepływającego prądu elektrycznego nośnik energii – sposób transferu energii.

Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia)

Energia wnętrza Ziemi - wewnętrzne ciepło Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Energia konwencjonalna

Energia otrzymywana w procesie spalania paliw kopalnych takich, jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, Stanowi dziś najpowszechniejszą i najczęściej spotykaną formę energii.

Energia pierwotna

Suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury, należą: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, torf dla celów opałowych, drewno opałowe, Paliwo odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe stałe i ciekłe, odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane do celów energetycznych (np. metanol, etanol, energia wody wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, energia wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, energia słoneczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, energia geotermalna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.

Energia pochodna

Suma pochodnych nośników energii. Są to nośniki, które uzyskuje się w procesach przemian energetycznych. Należą do nich: brykiety z węgla kamiennego, brykiet z węgla brunatnego, produkty procesów koksowania węgla (np. koks, gaz koksowniczy), produkty przerobu ropy naftowej w rafineriach, paliwa gazowe z procesów technologicznych (np. gaz wielkopiecowy), energia elektryczna, ciepło.