Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Obszarowa Dyspozycja Mocy

Obszarowa Dyspozycja Mocy (ODM) kieruje pracą sieci regionalnej, nadzoruje sieć lokalną i kieruje operacjami łączeniowymi w sieci podstawowej

Odbiorca

Każdy, kto pobiera energię elektryczną na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy, a także energię kinetyczną płynącej wody i wewnętrzne ciepło Ziemi. Do cech charakterystycznych OZE należy przede wszystkim to, że: są praktycznie niewyczerpalne, ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych, mogą dostarczać energii we wszystkich formach (cieplna, elektryczna, paliwa silnikowe), koszt paliwa (wiatr, woda, energia słoneczna, czy ciepło Ziemi) jest zerowy, z reguły nie zanieczyszczają środowiska, ich dostępność nie jest jednakowa w skali globalnej, występują jednak niemal wszędzie. Przy obecnym poziomie cywilizacji technicznej za odnawialne źródło energii można w pewnym sensie uznać także tę część odpadów komunalnych i przemysłowych, która nadaje się do energetycznego przetworzenia, zwłaszcza tworzywa sztuczne. W Ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

Ogniwo słoneczne (ogniwo fotowoltaiczne, fotoogniwo, solar)

Urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.

Ograniczniki przepięć

Są to aparaty stosowane do ochrony urządzeń elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi lub wewnętrznymi (powstającymi wewnątrz sieci w postaci przepięć długotrwałych, dorywczych i łączeniowych).

Okres rozliczeniowy

Okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami wskazań układu pomiarowego-rozliczeniowego.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Wyznaczony przez Prezesa URE podmiot pełniący podobne obowiązki co operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w odniesieniu do systemu dystrybucyjnego, na obszarze wskazanym przez Prezesa URE. W odróżnieniu od działań operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, kompetencje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego skupiają się na sieci rozdzielczej, tzn. sieci wysokich, średnich oraz niskich napięć (nie wyższych niż 110 kV), służącej do dystrybucji energii elektrycznej.

Operator Systemu Elektroenergetycznego

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego skupiają się na sieci przesyłowej, tzn. sieci najwyższych oraz wysokich napięć (nie niższych niż 110 kV), służącej do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej na obszarze całego kraju, prowadzące ruch sieci przesyłowej oraz koordynujące ruch sieci przesyłowej oraz koordynujące ruch sieci rozdzielczej w sposób zapewniający bezpieczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego.

Opłata abonamentowa

Opłata pobierana od klientów za handlową obsługę związaną z odczytywaniem wskazań układów pomiarowych i ich kontroli, wystawianiem faktur oraz ich dostarczaniem, prowadzeniu ewidencji wpłat należności i innej ewidencji zapewniającej poprawność rozliczeń.

Opłata dystrybucyjna stała

Opłata pobierana przez firmę dystrybucyjną za to, że zapewnia odpowiedni poziom mocy dostarczanego prądu. Opłata ta jest naliczana w złotówkach za miesiąc (dla gospodarstw domowych) lub w zł za każdy kW (kilowat) mocy umownej (dla firm).

Opłata dystrybucyjna zmienna

Opłata za dostarczanie prądu do naszych domów przez firmę dystrybucyjną (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Naliczana jest w złotówkach za każdą kilowatogodzinę dostarczonej energii.

Opłata handlowa

Opłata związana z obróbką danych do wystawienia faktury za zużytą energię elektryczną. Pobierana jest przez Sprzedawcę czyli ENERGA – OBRÓT SA za obsługę handlową związaną z wystawianiem faktur i ich dostarczaniem Dotyczy grupy taryfowej: A, B, C Opłata handlowa naliczana jest raz w miesiącu , w pełnej wysokości, oddzielnie dla każdego miesiąca dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy. Opłata dotyczy obsługi handlowej związanej z wystawianiem faktur i ich dostarczaniem.

Opłata przejściowa

Opłata związana z realizacją Dyrektywy UE dotyczącej uwolnienia rynku energii elektrycznej w Polsce. Opłata przejściowa zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej jest wynagrodzeniem za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, należnym operatorowi, przeznaczanym na pokrycie kosztów osieroconych i kosztów działalności Zarządcy Rozliczeń S.A. Opłata przejściowa jest iloczynem stawki opłaty przejściowej i mocy umownej.

Opłata przesyłowa

Opłata obejmująca koszty przesłania energii elektrycznej z elektrowni do odbiorcy. Opłata ta zawiera składnik stały (opłata za natychmiastową gotowość dostawy energii) i składnik zmienny (zależny od ilości zużytej energii).

Opłata przesyłowa stała

Na opłatę składają się koszty utrzymania sieci np. transformatorów i kabli, które doprowadzają prąd do Pana mieszkania. Opłata pozwala utrzymywać sieć w pełnej gotowości. Jest ona naliczana co miesiąc.

Opłata przesyłowa zmienna

Jest to opłata za przesył do domu energii o wymaganej jakości (czyli o odpowiednim poziomie napięcia i częstotliwości). Wysokość opłaty jest zmienna i zależy od ilości zakupionych kilowatogodzin.

Opłata systemowa

Opłata za korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego. Opłata systemowa stanowi iloczyn stawki systemowej oraz ilości energii kupionej w danym okresie rozliczeniowym

Opłata zastępcza

Opłata będąca jednym z mechanizmów kontrolnych mających zapewnić efektywne działanie systemu wsparcia wykorzystania OZE, a więc utrzymanie wartości praw majątkowych świadectw pochodzenia (PMSP) na poziomie gwarantującym opłacalność produkcji zielonej energii i nie zwiększającym nadmiernie kosztów działania systemu. System został wprowadzony w życie nowelizacją Ustawy Prawo energetyczne i Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 4 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan na dzień 14 czerwca 2010 r.

Opłata za przyłączenie

Opłata pobierana za przyłączenie do sieci określona zgodnie z obowiązującą Taryfą dla energii elektrycznej na podstawie: ustalonych w Taryfie dla energii elektrycznej stawek opłat za przyłączenie do sieci dla podmiotów zakwalifikowanych do grup przyłączeniowych IV i V, albo rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia dla podmiotów zakwalifikowanych do II, III lub VI grupy przyłączeniowej.

Opłata za zużytą energię

Opłata pobierana przez sprzedawcę prądu za każdą zużytą przez odbiorcę kWh (kilowatogodzinę) energii

Oszczędność energii pierwotnej (PES)

Wielkość oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w procesie kogeneracji zdefiniowana zgodnie z załącznikiem II powinna być obliczana na podstawie wzoru zawartego w DYREKTYWA 2004/8/UE