Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Pasywne domy

Standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji.

Pmax

Wskazuje maksymalna moc rzeczywistą pobraną przez klienta.

PMEC

Linia notowań kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych.

PMGM

Linia notowań kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w Kogeneracji gazowej i o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW.

PMOZE

Linia notowań kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w OZE w okresie do 28 lutego 2009.

PMOZE_A

Linia notowań kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w OZE w okresie od 1 marca 2009.

Podmiot przyłączany

Każdy, kto żąda przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, po spełnieniu warunków przyłączenia, na podstawie umowy o przyłączenie z Przedsiębiorstwem.

Pompa ciepła

Urządzenie wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Pozaszczyt

Określone godziny w ciągu doby, w których cena energii i jej dystrybucji są niższe. Pozaszczyt i szczyt występują np. w grupach taryfowych dwustrefowych.

Prawo budowlane (akt wykonawczy do Ustawy)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04. 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 - Rozdział 8. Instalacja elektryczna).

Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504 i Nr 203, poz. 1966 i z 2004 r. Nr 29, poz.257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz.1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552).

Prądnica (generator elektryczny)

Maszyna elektryczna energię mechaniczną na energię elektryczną. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej na skutek względnego ruchu przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.

Przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej

Forma rozliczeń za energię elektryczną, polegająca na sfinansowaniu zakupu energii elektrycznej przed jej zużyciem. Klient może kupować energię w określonych przez siebie porcjach.

Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy

Licznik energii elektrycznej czynnej służący do rozliczania energii w przedpłatowym systemie sprzedaży energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo energetyczne

Przedsiębiorstwo energetyczne jest to każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i handlu energią.

Przedsiębiorstwo obrotu (sprzedawca prądu)

Przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą prądu do naszych domów i firm. Nie dostarcza ono energii, tym zajmuje się Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Przekładniki

Transformatory przeznaczone do zasilania przyrządów pomiarowych, przekaźników i podobnych aparatów. Umożliwiają one odizolowanie obwodów przyrządów pomiarowych i zabezpieczeń od obwodów wyższego napięcia. Rozróżniamy przekładniki: prądowe i napięciowe. Przekładniki prądowe transformują prąd między innymi do urządzeń pomiarowych (liczniki, amperomierze). Stosowane są w półpośrednich, jak i pośrednich układach pomiarowych. Przekładniki napięciowe transformują napięcie między innymi do urządzeń pomiarowych (liczniki, woltomierze). Stosowane są w pośrednich układach pomiarowych.

Przekompensowanie

Energia indukcyjna jest niekorzystna dla niektórych sieci (ogranicza ich możliwości i powoduje awarie). W praktyce określamy stosunek energii biernej do czynnej (jest to tak zwany tangens) ~~ 0,4. Jeśli współczynnik zostanie przekroczony zostaje naliczana dodatkowa opłata za ponad optymalne pobranie z sieci energii biernej. Aby nie płacić za dodatkowo pobraną energie bierna stosuje się własne jej źródła – np. baterie kondensatorów. gdy dodatkowe źródło nie jest właściwie dobrane do potrzeb lub ulegnie uszkodzeniu pojawia się wtedy w sieci dodatkowa energia – uwzględniana na fakturze jako tak zwana bierna pojemnościowa.

Przekroczenie mocy

Dla odbiorców grup taryfowych B21, B22, B23, C21, C22a, C22b prowadzona jest kontrola mocy pobieranej. Za przekroczenie mocy pobranej ponad moc umowną (określoną w umowie sprzedaży energii elektrycznej) odbiorca ponosi dodatkowe opłaty zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej.

Przesył

Transport energii elektrycznej siecią przesyłową wysokiego napięcia (220 i 400 kV) od wytwórców do dystrybutorów. W Polsce sieć przesyłowa należy do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a zarządza nią operator systemu przesyłowego - firma PSE-Operator SA.

Przewód fazowy (pot. faza)

Jest to przewód będący pod napięciem, przez który płynie prąd. Oznaczony jest literą L i cyframi od 1 do 3, np.: L1, L2, L3.

Przewód neutralny N

Przewód roboczy instalacji elektrycznej, który normalnie jest pod napięciem i który w instalacji odbiorczej musi być izolowany tak samo jak przewód fazowy. Izolacja tego przewodu jest oznaczona barwą niebieską

Przewód ochronny PE

Uziemiony przewód instalacji elektrycznej, który normalnie nie jest pod napięciem i który przyłączony do zacisku ochronnego odbiornika powoduje, że w razie uszkodzenia izolacji w odbiorniku, prąd zwarciowy płynący tym przewodem umożliwi zadziałanie zabezpieczenia i wyłączenie uszkodzonego urządzenia spod napięcia. Izolacja tego przewodu jest oznaczona barwą zielonożółtą. Przewodów ochronnych PE nie wolno odłączać od urządzeń i nie wolno ich przerywać.

Przyłącze

Odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci Operatora. Przyłącze może być napowietrzne lub kablowe i zasila z sieci rozdzielczej bezpośrednio instalację odbiorcy.

Przyłączenie

Umożliwienie odbiorcy dostępu do sieci elektroenergetycznej, poprzedzone zawarciem umowy przyłączeniowej. Przyłączenie odbiorców indywidualnych następuje na podstawie wypełnionego przez nich wniosku o wydanie warunków przyłączenia i podpisanej umowy przyłączeniowej.

Punkt odbioru (PPE)

Obiekt klienta, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej.