Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Rachunek NPEE

Dokument, w którym naliczono opłatę sankcyjną dla odbiorcy za NPEE.

Regulator

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wypełniający zadania przypisane mu w prawie energetycznym. Zajmuje się m.in. wydawaniem koncesji przedsiębiorstwom energetycznym oraz zatwierdzaniem taryf dla energii.

Rejestr Świadectw Pochodzenia

System, którego celem jest konwersja świadectw pochodzenia na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia oraz ewidencjonowanie świadectw pochodzenia, praw majątkowych do świadectw pochodzenia i wszystkich operacji dotyczących obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, a także prowadzenie rozliczeń ilościowych. Prowadzenie przez TGE Rejestru świadectw pochodzenia oraz praw majątkowych do świadectw pochodzenia polega na określaniu zasad ewidencji i wykonywaniu innych czynności z nią związanych.

Rejonowa Dyspozycja Mocy

Rejonowa Dyspozycja Mocy (RDM) kieruje pracą wydzielonych fragmentów sieci lokalnej linie 110 kV (w porozumieniu z ZDM), linie i trasy kablowe SN oraz linie i trasy kablowe niskiego napięcia na obszarze rejonu należącego do danego zakładu energetycznego.

Rezerwa mocy

Zdolność jednostek wytwórczych do podjęcia w różnym czasie wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do sieci, nie wykorzystywana w danym okresie.

Rozdzielnia

Rozdzielnia - wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej bez zmiany napięcia.

Ruch sieciowy

Sterowanie pracą sieci.

Rynek bilansujący

Rynek, na którym operator systemu przesyłowego dokonuje zakupów bądź sprzedaży energii (będąc stroną wszystkich transakcji bilansujących) w celu zrównoważenia popytu i podaży; potrzeba istnienia rynku bilansującego wynika z faktu, że podmiot uczestniczący w obrocie nie zawsze ma możliwości dostosowania swoich rzeczywistych dostaw lub odbioru energii elektrycznej do aktualnej pozycji kontraktowej w poszczególnych przedziałach czasowych. Cena energii na rynku bilansującym jest wyznaczana w oparciu o transakcje zawarte na tym rynku na podstawie ofert składanych przez wytwórców energii, a na bardziej rozwiniętych formach rynku bilansującego również w oparciu o oferty odbiorców dysponujących urządzeniami z możliwościami zmian poboru mocy.

Rynek Praw Majątkowych

Przedmiotem obrotu na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii produkowanej w oparciu o odnawialne źródła energii. Prawa majątkowe są notowane w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych, wyłącznie przy wykorzystaniu systemu informatycznego Giełdy. Na RPM nie obowiązują ograniczenia wahań kursów. Kurs praw majątkowych określany jest z dokładnością do 0,01 PLN/MWh.

Rynek Terminowy Energii Elektrycznej

Rynek, gdzie przedmiotem obrotu są standaryzowane kontrakty terminowe: kontrakty futures oraz opcje. Dzięki istnieniu rynku terminowego inwestorzy mogą ograniczyć ryzyko nagłych zmian cen na parkiecie natychmiastowym stosując strategie zabezpieczające. Kontrakty terminowe pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym, co pozwala sprzedawcom i dużym odbiorcom energii prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej.

Rzeczywiste miejsce dostarczania energii elektrycznej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej, w którym jest realizowana dostawa tej energii powiązana bezpośrednio z jej fizycznymi przepływami, której ilość jest wyznaczana za pomocą układu pomiarowo - rozliczeniowego, będące jednocześnie rzeczywistym miejscem odbioru tej energii.