Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Samoczynne Załączanie Rezerwy

Gdy nie ma sumatora a lokal ma 2 przyłącza ale pracuje na jednym z nich, gdy napięcie na nim zanika jego role przejmuje drugie przyłącze.

Sieć

Sieć - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji energii, należące do sprzedawcy.

Sieć elektroenergetyczna

Zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.

Sieć najwyższego napięcia

Sieć elektroenergetyczna przesyłowa, w której napięcie elektryczne jest równe lub większe niż 400 kV.

Sieć niskiego napięcia

Sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców. W Europie i większości krajów świata lokalna sieć elektroenergetyczna tzw. ""niskiego napięcia"", tzn. doprowadzona bezpośrednio do odbiorców indywidualnych dostarcza prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, pod napięciem fazowym 230 V. Odbiorcy wymagający nieco większej mocy dostarczanej zasilani są z sieci trójfazowej o napięciu międzyfazowym 400 V. Niemal do końca XX wieku stosowano standard sieci niskiego napięcia 220 V/380 V. W USA, Japonii i niektórych innych krajach poza Europą standardy sieci elektroenergetycznej są inne, np. 60 Hz, pod napięciem 127 V.

Sieć przesyłowa

Sieć wysokiego napięcia oraz sieć najwyższego napięcia

Sieć rozdzielcza

Sieć służąca do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV.

Sieć średniego napięcia

Sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 60 kV.

Sieć wysokiego napięcia

Sieć elektroenergetyczna przesyłowa, w której napięcie wynosi od 60 do 220 kV, sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości.

Składnik stały ceny

w cenie usługi dystrybucji energii oznacza sumę opłaty abonamentowej oraz składnika stałego stawki sieciowej dla określonego typu instalacji (jednofazowej lub trójfazowej). w cenie energii elektrycznej oznacza najczęściej opłatę za rozliczenie.

Składnik stały stawki sieciowej

Część stała stawki sieciowej, stanowiąca podstawę do wyliczenia opłaty za gotowość dostawcy energii do świadczenia usługi dostawy energii do odbiorcy. Płaci się ją bez względu na to, czy kupuje się energię czy nie. W przypadku gospodarstw domowych stała opłata sieciowa jest zryczałtowana - wszyscy odbiorcy płacą tyle samo.

Składnik zmienny ceny

w cenie usługi dystrybucji energii oznacza sumę stawki zamiennej sieciowej (dla określonej strefy) oraz stawki systemowej (dla określonej strefy), w cenie energii elektrycznej oznacza cenę za 1kWh energii w danej strefie.

Składnik zmienny stawki sieciowej

Część zmienna stawki sieciowej. Stanowi ona podstawę do wyliczenia opłaty za rzeczywistą usługę dostawy energii do odbiorcy, która stanowi iloczyn składnika zmiennego stawki sieciowej oraz ilość energii kupionej w okresie rozliczeniowym.

Sprzedawca

ENERGA - OBRÓT SA – prowadząca działalność w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie posiadanej koncesji na obrót energią elektryczną.

Stacja transformatorowa

Transformator wraz z towarzyszącą mu aparaturą rozdzielczą (np.: wyłączniki, odłączniki).

Standardowy profil zużycia energii elektrycznej

Zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w danych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych, którzy nie posiadają urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych danych. Grupa odbiorców końcowych w tym profilu charakteryzuje się zbliżonym poborem energii elektrycznej i że są oni zlokalizowani na obszarze danego operatora systemu elektroenergetycznego dystrybucyjnego.

Stawka sieciowa

Podstawa do wyliczenia opłaty za świadczenie usługi dostawy energii do odbiorcy. Składa się ona ze składnika stałego oraz składnika zmiennego.

Stojak dachowy

Konstrukcja, na której zawiesza się przewody przyłącza napowietrznego, jeśli wysokość budynku nie pozwala przyłączyć przewodów bezpośrednio do budynku za pomocą haków

Styk ochronny

Element gniazda wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do podłączenia przewodu ochronnego

Subsydiowanie skrośne

Jest to pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub jednej grupy odbiorców, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności lub od innej grupy odbiorców.

Sumator

Parametr występujący przy współczynniku za pewność zasilania. Pozwala na zamówienie mocy umownej na poziomie odpowiadającemu rzeczywistemu zużyciu we wszystkich posiadanych przyłączach zamiast deklarowania maksymalnej mocy umownej dla każdego z nich.

Swobodne bilansowanie

Bilansowanie systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem dostępnych w danym okresie zakresów mocy określonych w ofertach bilansujących o najniższych cenach; za dostępny zakres mocy uznaje się zakres mocy dyspozycyjnej jednostki wytwórczej możliwy do wykorzystania w aktualnych warunkach pracy sieci.

System handlu uprawnieniami do emisji (SHE)

Mechanizm ekonomiczny, którego efektem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) do powietrza. Polega na przydziale praw do emisji (uprawnień) konkretnym, zdefiniowanym instalacjom. Jeśli instalacja wyemituje więcej gazów lub substancji niż zostało jej przydzielonych uprawnień, to należy je dokupić na wolnym rynku lub zapłacić karę.

Szczyt

Określone godziny w ciągu doby, w których cena energii i jej dystrybucji jest najwyższa. Szczyt i pozaszczyt występują np. w grupach taryfowych dwustrefowych.

Ściana Trombe’a

Rodzaj pasywnego sposobu pozyskiwania energii. Wykorzystuje ona efekt cieplarniany za pomocą szyby umieszczonej przed ścianą, malowaną na kolor ciemny, najlepiej czarny, oraz pustki powietrznej między nimi.

Świadectwa pochodzenia energii odnawialnej

Dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii (OZE). Świadectwa pochodzenia energii odnawialnej wydawane są przez Prezesa URE na podstawie wniosków otrzymanych od wytwórców energii. Na podstawie ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy z urzędu, oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje na jej wytwarzanie. Obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dotyczy źródeł przyłączonych do sieci, do której są przyłączeni odbiorcy energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży albo którym ma obowiązek świadczyć usługę kompleksową. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom nie zużywającym jej na własne potrzeby, obowiązane jest przekazać posiadane świadectwa pochodzenia energii elektrycznej przedsiębiorstwu energetycznemu dokonującemu jej zakupu.

Świadectwo pochodzenia - czerwone

Potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Świadectwo pochodzenia – zielone

Potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych