Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Udział energii czerwonej

Udział energii czerwonej - W energii, która płynie w naszych gniazdkach, w roku 2008 znajdowało się co najmniej 19% energii czerwonej pochodzącej z tzw. kogeneracji, czyli prądu, który powstaje w elektrociepłowniach podczas produkcji ciepła. Energia czerwona jest droższa od zwykłej energii.

Udział energii odnawialnej

Udział energii odnawialnej - W energii, która płynie w naszych gniazdkach, w roku 2008 znajdowało się co najmniej 7% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czyli na przykład energii wiatru, wody czy też spalania biomasy. Energia odnawialna jest droższa od zwykłej energii.

Układ hybrydowy

Jednostka wytwórcza wytwarzająca energię elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wykorzystywane są nośniki energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych źródłach energii i w źródłach energii innych niż odnawialne oraz zużywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz. U. Nr 261, poz. 2187.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiaru i rozliczeń

Układ półpośredni

Stosujemy, gdy nie możemy przesłać przez licznik powyżej 100A – korzystamy z przekładników prądowych, dzięki którym licznik może mierzyć wyższe wartości natężenia prądu, inaczej zostałby zniszczony.

Układ sumujący

Układ sumujący – układ pomiarowo- rozliczeniowy umożliwiający sumaryczny pomiar energii elektrycznej lub pomiar łącznej mocy pobranej z więcej niż jednego miejsca dostarczania.

Umorzenie

Umorzenie - przeksięgowanie długu na utworzoną rezerwę z tytułu nieopłacalności dochodzenia długu.

Umorzenie świadectw pochodzenia

Umorzenie wydawane przez prezesa URE. W przypadku umorzenia świadectwa wygasają prawa majątkowe z niego wynikające.

Umowa kompleksowa

Umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji energii

Upomnienie

Upomnienie - powiadomienie Klienta o wysokości długu z tytułu nielegalnego poboru energii, o ostatecznym terminie zapłaty oraz o konsekwencjach, jakie będzie musiał ponieść w przypadku nie spełnienia warunków.

Uprawnienie do emisji

Uprawnienie do wprowadzania do powietrza w określonym czasie ekwiwalentu w przypadku gazów cieplarnianych lub 1 Mg jednej z pozostałych substancji, które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone na zasadach określonych w ustawie.

Usługa dystrybucji

Usługa dystrybucji – usługa świadczona przez Przedsiębiorstwo, obejmująca:

  • dystrybucję energii elektrycznej,
  • utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Usługa przesyłowa

Usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz odbiorców, zapewniająca realizację umów sprzedaży energii elektrycznej, przy zachowaniu określonych wartości parametrów niezawodnościowo- jakościowych.