Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu umowy przedkładają następujące dokumenty:

  • pełnomocnictwo pisemne, jeśli umowę w imieniu Klienta podpisuje inna osoba,
  • dowód tożsamości, np. dowód osobisty, paszport, bądź prawo jazdy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis KRS nie starszy niż 6 – miesięcy), a przy spółce cywilnej - umowa spółki i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
  • decyzja o nadaniu numeru NIP oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny Klienta do dysponowania obiektem, np. akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa wieczystego użytkowania, itp.,
  • protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez zdającego i przejmującego - nieobligatoryjny,
  • „Oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie” – wymagany dla nowych przyłączeń oraz dostawy energii po upływie 12 miesięcy od dnia wstrzymania dostawy energii elektrycznej do obiektu,
  • pozwolenie na budowę (przy zawieraniu umów na prowizorkę budowlaną – VI grupa przyłączeniowa.
Czy informacja była pomocna?