Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Jakie dokumenty są konieczne do wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej?

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny WNIOSKODAWCY do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą używane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do WNIOSKODAWCY oraz aktualne: mapę ewidencji gruntów, wypis z ewidencji gruntów i wykaz numerów ewidencyjnych działek na których zlokalizowana będzie inwestycja.
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we WNIOSKU, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

 

Dokumenty te powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (przez organ wydający lub notarialnie).

 

  • Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej (skala 1:10.000 lub dokładniejsza) lub za zgodą szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów ENERGA–Operator SA.
  • Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci w tym: specyfikację techniczną jednostek wytwórczych, wyciąg ze sprawdzenia z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według obowiązującej normy PN-EN 61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta) oraz charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny.
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny przyłączanych urządzeń wytwórczych uwzględniający schemat stacji nn/SN oraz długości linii kablowych SN i nn. 

 

UWAGA (dot. tylko przyłączania źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1kV: W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku nastąpi weryfikacja jego kompletności. W przypadku stwierdzenia kompletności wniosku i dokumentów, na adres e-mailowy lub nr faxu podany we wniosku zostanie przesłana wiadomość o wysokości zaliczki oraz numerze konta, na które należy wpłacić zaliczkę.

Czy informacja była pomocna?