Prosument

Czy wiesz, że

możesz

zarabiać

na produkcji zielonej energii?

Sprawdź

Jak zarabiać na produkcji zielonej energii?

Masz przydomową elektrownię? Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł stałeś się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”.

Zmniejszasz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkujesz ją samodzielnie z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy. Teraz możesz zyskać dodatkowy dochód sprzedając nam nadwyżki produkowanej energii.

Jak zacząć zarabiać?

  • Należy być właścicielem mikroinstalacji energii elektrycznej i produkować nadwyżki energii.
  • Należy złożyć wniosek o zawarcie umowy ze Sprzedawcą zobowiązanym na sprzedaży energii elektrycznej z nadwyżek.

Co powinienem zrobić?

Krok 1

Zgłoś się do ENERGA-OPERATOR SA, by Twoja mikroinstalacja została przyłączona do sieci.
Podłączenia możesz dokonać
na dwa sposoby.
Sprawdź szczegóły

Krok 2

Odbierz Certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do przyłączenia mikroinstalacji

Krok 3

Złóż wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nadwyżek.

Wypełnij formularz

 

Obowiązki Sprzedawcy Zobowiązanego wynikające
z Ustawy o OZE:

  • Obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 40 kW przez okres 15 lat;
  • Obowiązek zakupu w taryfie gwarantowanej (FIT) z instalacji OZE o mocy do 10kW, które rozpoczęły produkcję po 1 stycznia 2016 roku;
  • Obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (po 1 stycznia 2016 roku dla źródeł uruchomionych przed tą datą);
  • Rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych, począwszy od 1 stycznia 2016 roku (saldowanie / net-metering).

Typy źródeł i aktualne ceny

Cena Prezesa URE obowiązująca w I kwartale 2016 roku zostanie ogłoszona do 31 grudnia 2015 roku

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Jeśli zamontujesz mikroinstalację o mocy do 10 kW i rozpoczniesz produkcję po 1 stycznia 2016 roku, będziesz miał gwarancję stałej ceny za sprzedaż energii do sieci oraz gwarancję jej odbioru przez zobowiązanego sprzedawcę przez okres 15 lat, zgodnie z systemem taryf gwarantowanych (ang. feed-in tariffs – FiT). Ceny energii wprowadzonej do sieci znajdują się w tabeli.

Zgodnie z ustawą o OZE od 01.01.2016 roku obowiązywać ma tzw. net-metering, czyli system rozliczania okresowego. Dzięki temu masz prawo do zbilansowania swojej nadwyżki produkcji w danej strefie czasowej w trakcie trwania półrocza z niedoborem produkcji występującym w ramach okresu półrocznego, kiedy energia jest pobierana z sieci. Dla Ciebie oznacza to, że oddawane do sieci nadwyżki energii będą równoważone na rachunku z energią kupowaną z sieci w proporcji 1 kWh do 1 kWh.

Pamiętaj, że saldowanie dotyczy jedynie tzw. energii czynnej i nie obejmuje części dystrybucyjnej ujętej na fakturze.

Aktualne stawki obowiązujące dla poszczególnych typów źródeł znajdziesz w tabeli.

Zgodnie z definicją ustawową, mikroinstalacja to wyodrębniony zespół urządzeń przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia. Dlatego dla jednego PPE można zainstalować tylko urządzenie. Niemniej jednak na terenie jednej nieruchomości można zlokalizować więcej niż jedno PPE. Dlatego maksymalna ilość wyodrębnionych urządzeń równa się ilości PPE na terenie nieruchomości.

Jeśli jesteś stroną kilku umów sprzedaży lub umów kompleksowych, masz prawo do sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii w każdej z należących do Ciebie lokalizacji.

Cena sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji produkującej energię do 31.12.2015 roku wynosi 80% średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Aktualna stawka podawana jest na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl) i obecnie wynosi 0,13086 zł/kWh netto.

Zgodnie z definicją ustawową instalacja odnawialnego źródła energii to: „wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w którym energia elektryczna wytwarzana jest z jednego rodzaju odnawialnego źródła energii […]”. Oznacza to, że w danym miejscu przyłączenia możesz przyłączyć instalację jednego typu odnawialnego źródła energii elektrycznej.

Absolutnie nie. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie ENERGA-OPERATOR SA.

Operator ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji i nie może ci go odmówić. Wszelkie informacje techniczne związane z przyłączeniem mikroinstalacji znajdziesz na stronie ENERGA-OPERATOR SA.

Zgodnie z treścią ustawy o OZE obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji zmodernizowanej po 1 stycznia 2016 roku dotyczy wyłącznie energii wytworzonej proporcjonalnie do przyrostu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tej instalacji. Oznacza to, że obowiązek zakupu istnieje tylko od części dobudowanej po 1 stycznia.

W przyjętym przez nas modelu współpracy z klientami istnieje konieczność zawarcia dodatkowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z nadwyżek produkcji. Ze względów technicznych proces ten zautomatyzowaliśmy i wszystko załatwiamy elektronicznie.

Podawany w treści umowy planowany wolumen sprzedaży energii jest wartością przybliżoną, używamy go w planowaniu kosztów zakupu energii z OZE. Odchylenie od podanej wartości nie powoduje dla Ciebie żadnych konsekwencji.