Prosument energii odnawialnej

CHCĘ BYĆ PROSUMENTEM

Chcesz zapytać o fotowoltaikę? Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają nasi klienci.

JESTEM PROSUMENTEM

Chcesz zapytać o fotowoltaikę? Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają nasi klienci.

Chcę zostać prosumentem

Możesz zostać prosumentem, jeśli jesteś odbiorcą końcowym, czyli na własne potrzeby wytwarzasz prąd z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. 
Jeśli jesteś odbiorcą innym niż w gospodarstwie domowym, wytwarzanie prądu nie może stanowić przeważającej części Twojej działalności. Jako prosument rozliczasz się z nami na podstawie zawartej umowy. 

Czym jest mikroinstalacja?

Zainwestuj w fotowoltaikę i obniż swoje rachunki za prąd

Do producentów energii ze słońca dołączył pan Krystian, właściciel domu wakacyjnego we Władysławowie (woj. pomorskie). 

Przy mocy instalacji 9,75  kWp, przewidywane roczne oszczędności wynoszą ok 6000 zł. Zwrot z inwestycji to około 5 lat przy uwzględnieniu dobrego zbilansowana instalacji z zapotrzebowaniem na prąd oraz przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Obejrzyj filmik i dowiedz się, dlaczego wybrał dla swojej inwestycji Energę Obrót.

Sprawdź ile możesz zyskać

 

 

Mam już mikroinstalację i chcę zostać prosumentem

Icon

Sprawdź, czy masz umowę na energię elektryczną

Icon

Zgłoś się do dystrybutora

Icon

Poczekaj na potwierdzenie

Prosument a wytwórca

Jakie kryteria muszę spełnić, jeśli chcę zostać wytwórcą?

Rodzaje wytwórców

Icon

Odbiorca w mikroinstalacji

Icon

Wytwórca w małej instalacji

Icon

Wytwórca w dużej instalacji

Jestem wytwórcą. Jak mogę zawrzeć umowę na odkup energii?

Jaka jest cena odsprzedaży energii, gdy jestem wytwórcą?

Najczęściej zadawane pytania

Mam zamontowaną instalację fotowoltaiczną i w dokumentacji od dystrybutora widnieją moje dane. Umowa na prąd została zawarta przez inną osobę w rodzinie (np. małżonka). Czy zostanie mi zainstalowany licznik dwukierunkowy?

Mam fotowoltaikę i licznik dwukierunkowy. Czy muszę coś zmieniać w swojej umowie na energię elektryczną lub podpisać nową umowę?

Czy mogę zostać prosumentem, jeśli mam licznik przedpłatowy?

Czy jak zostanę prosumentem będę mógł korzystać z Rozliczeń Rzeczywistych?

Czy mogę być właścicielem więcej niż jednej mikroinstalacji?

Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci?

Czy prosumenci mogą skorzystać z elektronicznego biura obsługi klienta i eFaktury?

Jestem prosumentem

Zakwalifikowaliście mnie jako prosumenta. Kiedy dostanę pierwszą fakturę?

Skąd dowiem się, że mam już rozliczenia prosumenckie?

Czy aplikacja do fotowoltaiki pokazuje takie same dane jak na fakturze? Rozliczenie ilości kilowatogodzin na fakturze prosumenckiej nie pokrywa się z tym, co widzę w aplikacji. Dlaczego tak jest?

Czym spowodowany jest wzrost napięcia w miejscu podłączenia mikroinstalacji?

Gdzie mogę otrzymać informację o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci i wymianie licznika na dwukierunkowy?

Czy jako prosument mogę korzystać z Polecenia Zapłaty (PZ)?

Sprawdź swoje zużycie prądu oraz saldo

Bądź na bieżąco. W każdej chwili możesz sprawdzić swoje bieżące saldo - skorzystaj z usługi Saldo SMS.
Jeśli masz licznik zdalnego odczytu, możesz skorzystać z portalu Mój licznik i tam na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej.

Saldo SMS

Saldo SMS

Dowiedz się więcej
Portal Mój Licznik

Portal Mój Licznik

Dowiedz się więcej

ROZLICZENIA PROSUMENCKIE - Net-metering

Rozliczenia prosumentów w systemie opustów (tzw. net-meteringu) od 1 kwietnia 2022 roku
W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziliśmy zmiany, które dotyczą m. in. zasad ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci oraz kolejności rozliczeń energii zgromadzonej w tzw. „wirtualnym magazynie”.1

[1] Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2376)

Icon

Icon

Icon

  1.  Publikacja danych pomiarowych.
    Operator udostępnia sprzedawcy dane pomiarowe w cyklu godzinowym o: 

•  ilości pobranej energii elektrycznej,
  ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej,
  sumach godzinowych sald dodatnich,
•  sumach godzinowych sald ujemnych.

Bilansowanie godzinowe
Polega na rozliczeniu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci. Bilansowanie energii elektrycznej jest dokonywane w ciągu godziny. Od sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w ciągu danej godziny odejmowana jest suma ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w ciągu tej godziny. W ten sposób jedynie wynik tego działania (saldo godzinowe) jest traktowany jako energia elektryczna wprowadzona do lub pobrana z sieci (w zależności od wyniku), natomiast reszta traktowana jest jako autokonsumpcja. Bilansowanie realizowane jest przez dystrybutora dla każdej godziny osobno metodą wektorową (na wszystkich fazach).

Suma sald dodatnich
Ilość energii elektrycznej, która traktowana jest jako energia pobrana z sieci. Jest to zsumowane saldo godzinowe ilości energii elektrycznej ze wszystkich godzin okresu rozliczeniowego, dla których wynik ww. bilansowania był dodatni (tj. godzin, w których ilość energii elektrycznej pobranej z sieci była większa od ilości energii eklektycznej wprowadzonej do sieci). 

Suma sald ujemnych
Ilość energii elektrycznej, która traktowana jest jako energia wprowadzona do sieci. Jest to zsumowane saldo godzinowe ilość energii elektrycznej ze wszystkich godzin okresu rozliczeniowego, dla których wynik ww. bilansowania był ujemny (tj. godzin, w których ilość energii elektrycznej pobranej z sieci była mniejsza od ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci). 

 

2.  Rozliczanie energii w tzw. „wirtualnym magazynie”.
Przy rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej w pierwszej kolejności uwzględniana będzie energia zgromadzona w „wirtualnym magazynie” z najbardziej odległą datą, lecz nie później niż 12 miesięcy od daty wprowadzenia. Następnie uwzględniana będzie energia wprowadzona w bieżącym okresie rozliczeniowym.

 

Jak mogę skorzystać z rozliczeń wg zasad opustów w ramach tzw. programu parasolowego?

Przyszli i obecni prosumenci, którzy chcą skorzystać z rozliczeń wg zasad opustów w ramach tzw. programu parasolowego, powinni złożyć do 31 grudnia 2023 roku nam pisemne oświadczenie.
Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

Kiedy mogę złożyć oświadczenie?

Jak mogę złożyć oświadczenie?

Jak będziemy Cię rozliczać?

[1] Art. 4d ust. 2 pkt 3) Ustawy o odnawialnych źródłach energii.  
[2] Art. 4d ust. 9 Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Faktura prosumencka

ROZLICZENIA PROSUMENCKIE - Net-biling

Rozliczenia prosumentów od 1 lipca 2022 roku w nowym systemie rozliczeń tzw. net-billingu.
Prosumentów, którzy po 31 marca 2022 roku złożyli dystrybutorowi wniosek o przyłączenie ich mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, rozliczamy w nowym systemie rozliczeń tzw. net-billingu. 

Na czym polega system net-billing 
W systemie net-billing następować będzie odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i energii elektrycznej pobranej z sieci, które będzie dokonywane w pieniądzu (PLN), a nie w kilowatogodzinach (kWh). Wartość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci ustalana jest dla każdego miesiąca kalendarzowego wg: 

  • rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej – dot. okresu od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku, 
  • rynkowej ceny energii elektrycznej – dot. okresu od 1 lipca 2024 roku.

 

  1. Rynkowa miesięczna cena energii – to cena, po której ustalana będzie wartość energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta oraz prosumenta zbiorowego w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku. Ustalana będzie oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego (jedna stawka) na podstawie giełdowych cen energii (z Towarowej Giełdy Energii) ważonych wolumenem energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów oraz prosumentów zbiorowych. Cena będzie publikowana przez Operatora Informacji Rynku Energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA) po zakończeniu danego miesiąca.

Rynkowa cena energii elektrycznej - to cena, po której ustalana będzie wartość energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta, prosumenta zbiorowego oraz prosumenta wirtualnego w okresie od 1 lipca 2024 roku. Ustalana będzie dla każdej godziny doby na podstawie giełdowych cen energii (z Towarowej Giełdy Energii - kursy w ramach produktu dla rynku dnia następnego) i ważona wolumenem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Cena będzie publikowana przez Operatora Informacji Rynku Energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA) w dniu poprzedzającym daną dobę. 
 

2.  Depozyt prosumencki
Depozyt prosumencki to wartość środków (PLN) zgromadzonych za wprowadzoną do sieci energię elektryczną przez prosumenta. Środki te stanowią wynagrodzenie prosumenta za każdą kilowatogodzinę (kWh), którą została wprowadzona przez niego do sieci i przeznaczone są na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy. Wartość depozytu ustala jest w każdym miesiącu na podstawie ww. ceny energii – miesięcznej rynkowej ceny energii albo rynkowej ceny energii. 

  • wykorzystywany jest do rozliczenia zobowiązań prosumenta, które wynikają z zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy (w zakresie energii elektrycznej pobranej z sieci). Zobowiązania te określane są w oparciu o cenę sprzedaży energii elektrycznej, która wynika z umowy zawartej pomiędzy prosumentem a sprzedawcą (cena uwzględniająca obowiązujące obciążenia podatkowe i fiskalne),
  • środki zgormadzone w ramach depozytu (PLN) mogą być rozliczane (wykorzystane na pokrycie ww. zobowiązań prosumenta) przez 12 miesięcy od dnia ich przypisania jako depozyt prosumencki, przy czym w pierwszej kolejności na rozliczenie przeznacza się środki o najstarszej dacie przypisania. Niewykorzystane w powyższym okresie środki zgromadzone w depozycie są zwracane prosumentowi przez sprzedawcę w formie nadpłaty do końca 13 miesiąca następującego po danym miesiącu. Wysokość nadpłaty zwracanej przez sprzedawcę nie może jednak przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty,
  • nie może zostać wykorzystany do pokrycia kosztów opłat dystrybucyjnych oraz – jeżeli występują – innych opłat (np. opłaty handlowej). Opłaty te prosument reguluje z własnych środków, bez możliwości wykorzystania na ten cel depozytu.   

Czy zmiana warunków umowy (np. grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego) może skutkować zmianą sposobu rozliczeń na net-billing?

Czy po przepisaniu licznik na nowego odbiorcę po 1 kwietnia 2022 roku zmieni się sposób rozliczeń na net-billing?

Czy zmiana mocy przyłączeniowej (wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego) po 1 kwietnia 2022 roku, bez zmiany parametrów mikroinstalacji, spowoduje zmianę rozliczenia na net-biling?

Jak mogę skorzystać z rozliczeń wg zasad net-bilingu?

Jeżeli jesteś prosumentem i rozliczamy Cię według zasad opustu możesz wystąpić o zmianę sposobu rozliczania na net-biling:
Złóż nam pisemne oświadczenie o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń według net-bilingu.1

Co powinno zawierać oświadczenie?

Kiedy i gdzie złożyć oświadczenie?

Kiedy zmienimy sposób rozliczeń?

Co jeszcze jest ważne?

[1] Art. 4 ust. 1b Ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 

Dokumenty do pobrania

Protokół zdawczo-odbiorczy dla prosumenta

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.