Prezes Zarządu, Pan Jarosław Wróbel wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Departament Organizacyjno-Prawny,
•    Departament Informacji Zarządczej,
•    Departament Rozwoju,
•    Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
•    Biuro Bezpieczeństwa,
•    Biuro Kontroli Wewnętrznej,
•    BHP.

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Na Akademii Ekonomicznej w Katowicach ukończył studia z ekonomii (1985–1990) oraz studia doktoranckie (1995–1998). Ponadto ukończył także studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego w energetyce (1998) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 2011 uzyskał dyplom Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University), a w 2013 – certyfikat Post-MBA w zakresie strategicznego zarządzania finansami Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School). Jest generalnym dyrektorem górniczym II stopnia.

Od 1992 związany z energetyką. W latach 1992–1993 pracował w Elektrobudowie S.A w Katowicach jako główny specjalista ds. planowania i analiz. W okresie 1993–1999 pracował w Elektrociepłowni „Będzin” S.A., gdzie odpowiadał za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce, który zakończył się uplasowaniem akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2002 zatrudniony na stanowiskach menedżerskich w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG. W latach 2003–2013 pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, w której był pomysłodawcą i sponsorem programu wdrożenia platformy wspomagającej obsługę procesów z wykorzystaniem systemów klasy ERP i CIS (ang. Customer Information System). Był także prezesem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa (2016–2018), w której w latach (2020–2021) był przewodniczącym rady nadzorczej. Pod jego kierownictwem PSG opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022, zwany konstytucją dla gazownictwa.

W okresie 2018–2020 był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki Orlen Południe. Był współtwórcą oraz sponsorem programu budowy w Orlen Południe biorafinerii, na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej Orlen.

W latach 2020–2021 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. W ramach PGNiG odpowiadał m.in. za krajowy program produkcji i dystrybucji biometanu oraz projekt fuzji PKN Orlen z GK PGNiG po stronie PGNiG. 28 października 2020 Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków prezesa zarządu Jarosławowi Wróblowi, do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki. 12 listopada 2020 przestał pełnić obowiązki pełniącego obowiązki prezesa PGNiG, pozostając na stanowisku wiceprezesa spółki do 1 marca 2021.

Od 2 marca 2021 do 31 lipca 2022 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. inwestycji i innowacji. Jego mandat na tym stanowisku wygasł 31 lipca 2022 w związku z zakończeniem procesu fuzji PKN ORLEN SA – Grupa LOTOS SA. W tym okresie czasu nadzorował m.in. proces przekształcenia LOTOS Petrobaltic S.A. w spółkę świadczącą usługi serwisowe i inwestycyjne dla realizowanego Programu Morskiej Energetyki Wiatrowej. W latach 2021–2022 pełnił rolę sponsora projektu (po stronie Grupy LOTOS SA) nadzorującego budowę kompleksu polimerów w Policach w ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy AZOTY SA, oraz Grupy LOTOS SA. W latach 2020–2022 była to największa inwestycja chemiczna w Polsce o wartości szacowanej na około 7 mld. PLN. Pełnił rolę Sponsora Projektu po stronie Grupy LOTOS SA budowy bloku CCGT w Gdańsku o mocy 450 MWe w ramach wspólnego projektu z PKN ORLEN SA i ENERGA SA w latach 2021–2022.

W latach 2021–2022 z ramienia Grupy LOTOS SA był Sponsorem Projektu Instalacji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO) o wielkości produkcji olejów ponad 400 tys. ton i wartości inwestycji ok. 1,4 mld PLN, oraz Projektu morskiego terminala przeładunkowego olejów, paliw i biokomponentów na Martwej Wiśle o wartości ok. 0,5 mld PLN. Brał aktywny udział w realizacji procesu fuzji Grupy LOTOS SA  z PKN ORLEN SA. Proces niniejszy zakończył się 1 sierpnia 2022 r.

W sierpniu 2022 został powołany na funkcję wiceprezesa zarządu Energa Obrót S.A., a od 1 lutego 2023 pełni funkcję prezesa tej spółki.

W latach 2022–2023 w ramach Energa Obrót SA aktywnie uczestniczył w projekcie wydzielenia z Energa Obrót SA (po stronie Energa Obrót SA) działalności obrotu hurtowego do ORLEN Energia SA w ramach tworzonego koncernu multienergetycznego na bazie PKN ORLEN Spółka Akcyjna. W 2023 roku był inicjatorem i jest Sponsorem Programu Transformacji Energa Obrót SA.

W latach 2021 - 2024 był członkiem Rady Nadzorczej Anwil SA., a w latach 2022 – 2024 był członkiem Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic SA.

W kadencji 2020–2024 jest członkiem Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej.

We wrześniu 2022 został powołany na członka Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w kadencji na lata 2022–2024.

W styczniu 2023 został powołany do Rady Fundatorów Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki.

W marcu 2023 został wybrany do Rady Zarządzającej XVII kadencji Towarzystwa Obrotu Energią.

Od listopada 2023 roku jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM.

W 2016 został wyróżniony przez Sejmik Województwa Opolskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Opolskiego (legitymacja nr 69/2016) za istotny wkład w utworzenie, rozwój i promocję Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.

Wyróżniony m.in. tytułem Złoty Inżynier 2017 w konkursie „Przeglądu Technicznego” oraz honorową szpadą górniczą. Kierowana przez Jarosława Wróbla Polska Spółka Gazownictwa zdobyła w 2017 roku Polską Nagrodę Jakości w kategorii wielkich organizacji gospodarczych. Z kolei w XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zarządzany przez niego Orlen Południe S.A. został laureatem tego konkursu za rok 2019.

W 2022 został uhonorowany przez Minister Klimatu i Środowiska Odznaką Honorową Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (nr odznaki: 7700) za całokształt prac włożonych w modernizację przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce.

W 2022 został odznaczony przez Ministra Edukacji i Nauki Medalem Komisji Edukacji Narodowej (nr odznaki: 181913) za wkład w rozwój i promocję Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, w tym za stworzenie pracowni do chemii, astrofizyki, języka angielskiego, biologii, oraz uruchomienie klasy o profilu petrochemicznym. Inicjator budowy w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych astrobazy.

W 2023 został wyróżniony przez Minister Klimatu i Środowiska Odznaką Honorową za Zasługi dla Energetyki w uznaniu zasług dla rozwoju energetyki (Nr 12774/2023).
 
W 2023 roku został wyróżniony przez Ministra Rozwoju i Technologii Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej (numer dyplomu ZRG-70/1/2023).

W 2023 roku został wyróżniony przez Ministra Aktywów Państwowych Odznaką Honorową Zasłużony dla Górnictwa RP w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa (Nr 2/70/2023).
 

←   Zarząd Spółki

 

Zarząd Spółki