OBSAH OZNAMOVACEJ POVINNOSTI

V súvislosti s Vaším súhlasom so súbormi cookie na našej internetovej stránke je správcom Vašich osobných údajov ENERGA Slovakia s.r.o.

Nižšie uvádzame podrobné informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov (internetový identifikátor), ktoré ste nám poskytli počas používania našich internetových stránok. 

 

Môžete nás kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

  • na čísle: + 421 2 2091 0917
  • elektronicky pomocou kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach: http://www.energa-slovakia.sk/
  • e-mailom: iod.energa-slovakia@energa.pl
  • Písomne, zaslaním korešpondencie na adresu: Energa Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

 

Vaše osobné údaje spracovávame pre nasledujúce účely:

  • ívanie všetkých funkcií našej internetovej stránky - právny základ pre spracovanie je Váš súhlas (článok 6, odsek 1 písmeno GDPR). Pripomíname, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov poskytnutých do daného momentu;
  • uplatnenia alebo obhajoby proti právnym nárokom týkajúcim sa používania našej internetovej stránky alebo spracovania Vašich osobných údajov – pretože spracovanie je nevyhnutné na účely vykonávania našich legitímnych záujmov (článok 6, odsek 1, písm. f) GDPR).

Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť poskytovateľmi IT služieb v našom mene.

 

Vaše osobné údaje budeme prechovávať počas nasledovných období:

  • v prípade používania všetkých funkcií našej internetovej stránky - do momentu prítomnosti na našej internetovej stránke (takzvané dočasné súbory cookie) alebo do momentu odstránenia súborov cookie z údajov histórie prehliadania vo webovom prehliadači;
  • v prípade spracovania s cieľom stanovenia, uplatnenia alebo obhajoby proti právnym nárokom týkajúcim sa používania všetkých funkcií našej internetovej stránky alebo v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov - do momentu premlčania Vašich nárokov vo vzťahu k vyššie uvedeným účelom alebo do momentu predloženia námietok uvedených nižšie.

 

Máte právo na:

  • prístup k svojim osobným údajom, ich oprave (korekcii, doplneniu), obmedzenie ich spracovania alebo odstránenie.
  • do momentu prenosu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, t.j. do momentu prijatia týchto osobných údajov v štruktúrovanom, široko používanom formáte čitateľnom počítačom máte právo na prenos osobných údajov inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo žiadať, aby boli Vaše osobné údaje odoslané nami inému správcovi priamo.

S cieľom výkonu týchto práv nás môžete kontaktovať - kontaktné údaje nájdete vyššie. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje GDPR.

Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov s cieľom stanovenia, uplatnenia alebo obhajoby proti právnym nárokom súvisiacim s využívaním všetkých funkcií našich webových stránok alebo spracovaním vašich osobných údajov. Príčinou námietky môže byť iba Vaša konkrétna situácia. Po prijatí námietky prestaneme spracovávať Vaše osobné údaje, ak nebudeme schopní preukázať, že Vaše údaje budú potrebné pre účely stanovenia, uplatnenia alebo obhajoby proti právnym nárokom. S cieľom výkonu práva na námietku nás môžete kontaktovať - kontaktné údaje nájdete vyššie.

Poskytnutie Vašich osobných údajov v súvislosti s vyjadreným súhlasom je dobrovoľné, a ich neposkytnutie nemá žiadne dôsledky.