Dla akcjonariuszy

Jedynym Akcjonariuszem spółki Energa Obrót jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, której przysługują wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 372 533 800,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset) i dzieli się na 37 253 380 (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są akcje:

  • serii AAA, w liczbie 24 137 880 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt), o numerach od AAA 00 000 001 do AAA 24 137 880;
  • serii BBB, w liczbie 12 997 320 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), o numerach od BBB 00 000 001 do BBB 12 997 320;
  • serii CCC, w liczbie 76 817 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemnaście), o numerach od CCC 00 000 001 do CCC 00 076 817;
  • serii DDD, w liczbie 41 363 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy), o numerach od DDD 00 000 001 do DDD 00 041 363.

Akcje

W Spółce funkcjonują jedynie akcje imienne, które nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.
Akcje serii AAA i serii CCC są akcjami zwykłymi. Akcje serii BBB i serii DDD są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

ORLEN S.A.

Od dnia 30 kwietnia 2020 roku dominującym akcjonariuszem ENERGA SA jest ORLEN SA. Aktualny udział ORLEN S.A. w kapitale zakładowym ENERGA SA wynosi 93,28%.