Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego w zakresie produktów okołoenergetycznych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) będzie: ENERGA-OBRÓT S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk; e-mail do inspektora ochrony danych (IOD) iod.energa-obrot@energa.pl

2. ADO przetwarza Twoje dane osobowe, aby:

 • zrealizować zgodę na przetwarzanie danych, którą wyrażasz przez czynność w chwili przesłania do nas wypełnionego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www.energa.pl lub za pośrednictwem platformy reklamowej  Meta Platforms, Inc. (m.in. poprzez portale  Facebook, Instagram).
 •  przygotować, przedstawić ofertę oraz przygotować umowę. 

  W przypadku zainteresowania ofertą dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji:

 • przygotowania i zawarcia umowy,

 • programu związanego z dofinansowaniem – jeżeli występuje i do niego przystąpisz.

3. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne, abyśmy mogli rozpocząć proces przygotowania oferty, a następnie zawrzeć z Tobą umowę i ją zrealizować.

4. Odbiorcą Twoich danych będą partnerzy, którzy uczestniczą w instalacji oferowanych produktów. Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty, które: a) są uprawnionymi organami publicznymi, b) są organami administracji publicznej, realizującymi programy związane z dofinansowaniami, c) są częścią naszej grupy kapitałowej (ORLEN S.A., ENERGA S.A.) d) dostarczają korespondencję, e) świadczą usługi w zakresie realizacji Twojej umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.

5. ADO przetwarza Twoje dane osobowe:

 • do czasu wycofania zgody lub zakończenia działań na jej podstawie,
 • w przypadku realizacji programów związanych z dofinansowaniem – przez okres niezbędny do rozliczenia dofinansowania,
 • po zawarciu umowy zgodnie z klauzulą informacyjna przekazaną wraz z umową. 

6. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać:

 • a dostępu do nich,
 • ich kopii,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • ich przenoszenia,
 • ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu dalszego przetwarzania,
 • cofnięcia swoich wcześniejszych zgód,

oraz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje ADO.

W przypadku, gdy wycofasz zgodę lub złożysz wniosek o usunięcie danych, złożone przez Ciebie pełnomocnictwa wygasną, w tym momencie zakończymy realizację Twojego wniosku. 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1.

7. Dane osobowe będą przechowywane w rozwiązaniach chmurowych Microsoft Azure na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z wykorzystywaniem chmury Azure, w wyjątkowych sytuacjach (np. ochrona przed incydentami, naprawy serwisowe) może dochodzić do transferu do Państwa Trzeciego czego Microsoft nie wyklucza w swoich regulaminach. Microsoft deklaruje, że przekazanie danych osobowych poza EOG będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto w ramach zabezpieczenia do chmury przekazywane są dane szyfrowane.

8. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

panele fotowoltaiczne