Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Bekerel

Jednostka miary aktywności promieniotwórczej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI). Próbka ma aktywność 1 Bq gdy zachodzi w niej jeden rozpad promieniotwórczy na sekundę.

Bezpieczeństwo energetyczne państwa

Stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu ciągłości i niezawodności dostaw oraz odpowiednich parametrów jakościowych i warunków ochrony środowiska; po społecznie akceptowalnych cenach.

 

Bezpieczeństwo energetyczne jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wielkości potencjału źródeł energii, stanu technicznego systemu zaopatrzenia i form własności jego infrastruktury, lokalizacji i stopnia dywersyfikacji i wykorzystania krajowych i zagranicznych źródeł zaopatrzenia (szczególnie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej), zróżnicowania bazy paliwowej dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, możliwości magazynowania paliw, stopnia rozwoju i przepustowości krajowych i międzynarodowych połączeń systemów energetycznych (elektroenergetycznego i gazowniczego) oraz warunków wewnętrznej i międzynarodowej stabilności i preferowanych przez państwo mechanizmów rynkowych.

 

Wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego sprzyja kreowanie warunków konkurencyjności, rozumianej jako tworzenie jednakowych warunków działalności dla wszystkich uczestników rynku energii, racjonalizacja zużycia energii, poprawa efektywności jej wytwarzania, przesyłania i zużycia oraz rozwój wykorzystania krajowych (szczególnie lokalnych, w tym odnawialnych) źródeł energii.

Bezpiecznik topikowy (pot. "korek")

Zabezpieczenie instalacji przed skutkami zwarć oraz przeciążeniami - ponowne użycie wymaga zmiany wkładki topikowej o takim samym prądzie znamionowym.

Białe certyfikaty

Projektowany element wspierania przez Państwo efektywności energetycznej. Certyfikaty będą wydawane za zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie sprawności wytwarzania energii, ograniczanie strat w przesyle i dystrybucji. Przedsiębiorstwa sprzedające energię (zarówno energie elektryczną, jak ciepło i gaz) będą musiały przedstawić białe certyfikaty prezesowi URE. Gdyby z tego obowiązku nie wywiązały się w wystarczającym stopniu, będą ponosiły konsekwencje finansowe. Powstanie katalog działań, w którym wskazany będzie każdy rodzaj przedsięwzięć ukierunkowanych na zachowania pro-oszczędnościowe wraz z odpowiednią ilością przyznanych białych certyfikatów. Stworzona też zostanie uniwersalna jednostka, za pomocą której będzie można określić liczbę białych certyfikatów. Certyfikatami będzie można handlować.

Białe Księgi Unii Europejskiej

Ważnym dokumentem Unii Europejskiej dotyczącym polityki energetycznej, popytu i podaży energii, jej efektywnego wykorzystania, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także związanych z tym zagadnień finansowych jest tzw. Biała Księga UE z 1995 r. Dołączony do niej aneks przedstawia pięcioletni program działania w omawianym zakresie. W tym samym roku Komisja Europejska opracowała i wydała jeszcze drugą Białą Księgę z aneksem pt. ""Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej"".

Bilansowanie handlowe

Zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.

Bilans energetyczny

W energetyce i wszelkich innych naukach inżynieryjnych - bilans energetyczny przedstawia przepływ energii dla danego procesu technologicznego. W jego ramach zestawia się zapotrzebowanie energetyczne procesu i jego efekt.

Blok energetyczny

Turbogenerator (turbozespół) współpracujący z kotłem parowym, stanowiący autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni, wraz z indywidualnymi systemami dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiołu, oraz wyprowadzenia energii elektrycznej.

Budynek autonomiczny

Budynek zaprojektowany tak, by mógł funkcjonować niezależnie od zewnętrznej infrastruktury, to jest bez dostarczania z zewnątrz energii elektrycznej, wody oraz bez odbierania ścieków i kanalizacji burzowej.