Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Kanał derywacyjny

Elementem infrastruktury technicznej derywacyjnej elektrowni wodnej. Jest sztucznym korytem przecinającym rzekę i biegnącym najkrótszą drogą w celu wykorzystania naturalnego spadu rzeki.

Kilowatogodzina (kWh)

Jest to jednostka energii elektrycznej, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny.

Klasa efektywności energetycznej

Klasy energetyczne (klasy efektywności energetycznej) oznacza się literami od A do G. Dla niektórych urządzeń wyróżnia się również klasy A+ oraz A++. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Klasą A oznacza się urządzenia najbardziej efektywne, a klasą G najmniej efektywne.

Kogeneracja

Równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej i/lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu.

Kogeneracja rozproszona

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w układach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii. Jest przeciwieństwem systemu zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną z jednej centralnej elektrociepłowni.

Kolektor słoneczny

Urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Kontrakty terminowe

Kontrakt terminowy jest umową, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego towaru, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania określonego w kontrakcie instrumentu bazowego. Instrumentami bazowymi mogą być akcje, waluty, indeksy giełdowe, a właściwie dowolne wartości ekonomiczne, które można wyliczyć w sposób nie budzący wątpliwości. W odniesieniu do energetyki instrumentem bazowym jest energia elektryczna.

Krajowa Dyspozycja Mocy

Krajowa Dyspozycja Mocy (KDM) kieruje pracą sieci podstawowej tj. 750, 400 i 220 kV oraz regionalną, także wybranymi liniami 110kV o znaczeniu systemowym.

Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) jest zbiorem urządzeń do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej w sposób ciągły i nieprzerwany.