Rozliczenia prosumenckie

Bądź na bieżąco. W każdej chwili możesz sprawdzić swoje bieżące saldo - skorzystaj z usługi Saldo SMS.
Jeśli masz licznik zdalnego odczytu, możesz skorzystać z portalu Mój licznik i tam na bieżąco monitorować zużycie prądu.

Saldo SMS

Saldo SMS

Dowiedz się więcej
Portal Mój Licznik

Portal Mój Licznik

Dowiedz się więcej

Faktura prosumencka

Warto wiedzieć

Gdzie mogę otrzymać informację o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci i wymianie licznika na dwukierunkowy?

Czy jako prosument mogę korzystać z Polecenia Zapłaty (PZ)?

Zakwalifikowaliście mnie jako prosumenta. Kiedy dostanę pierwszą fakturę?

Skąd dowiem się, że mam już rozliczenia prosumenckie?

Czy aplikacja do fotowoltaiki pokazuje takie same dane jak na fakturze? Rozliczenie ilości kilowatogodzin na fakturze prosumenckiej nie pokrywa się z tym, co widzę w aplikacji. Dlaczego tak jest?

Czym spowodowany jest wzrost napięcia w miejscu podłączenia mikroinstalacji?

Rozliczenia prosumentów w systemie opustów (tzw. net-meteringu) od 1 kwietnia 2022 roku
W
związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziliśmy zmiany, które dotyczą m. in. zasad ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci oraz kolejności rozliczeń energii zgromadzonej w tzw. „wirtualnym magazynie”.1

  • Współczynnik ilościowy niezbędny do rozliczenia się dla instalacji powyżej 10 kW to 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci.
  • Prosumenci energii odnawialnej mają możliwość zbilansowania energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci, od daty przyłączenia mikroinstalacji do sieci
  • Współczynnik ilościowy niezbędny do rozliczenia się dla instalacji do 10 kW to 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci.

[1] Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2376)

Publikacja danych pomiarowych

Jakie dane pomiarowe są publikowane?

Na czym polega bilansowanie godzinowe?

Jak obliczyć sumę sald dodatnich?

Jak obliczyć sumę sald ujemnych?

Rozliczanie energii w tzw. „wirtualnym magazynie”

Jak mogę skorzystać z rozliczeń wg zasad opustów w ramach tzw. programu parasolowego?

Kiedy mogę złożyć oświadczenie?

Jak mogę złożyć oświadczenie?

Jak będziemy Cię rozliczać?

[1] Art. 4d ust. 2 pkt 3) Ustawy o odnawialnych źródłach energii.  
[2] Art. 4d ust. 9 Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Rozliczenia prosumentów od 1 lipca 2022 roku w nowym systemie rozliczeń tzw. net-billingu.
Prosumentów, którzy po 31 marca 2022 roku złożyli dystrybutorowi wniosek o przyłączenie ich mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, rozliczamy w nowym systemie rozliczeń tzw. net-billingu. 

Na czym polega system net-billing 
W systemie net-billing następować będzie odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i energii elektrycznej pobranej z sieci, które będzie dokonywane w pieniądzu (PLN), a nie w kilowatogodzinach (kWh). Wartość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci ustalana jest dla każdego miesiąca kalendarzowego wg: 

  • rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej – dot. okresu od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku, 
  • rynkowej ceny energii elektrycznej – dot. okresu od 1 lipca 2024 roku.

Rynkowa cena energii

Rynkowa miesięczna cena energii

Rynkowa cena energii elektrycznej

Depozyt prosumencki

Depozyt prosumencki to wartość środków (PLN) zgromadzonych za wprowadzoną do sieci energię elektryczną przez prosumenta.

Jak mogę skorzystać z rozliczeń wg zasad net-billingu?

Jeżeli jesteś prosumentem i rozliczamy Cię według zasad opustu możesz wystąpić o zmianę sposobu rozliczania na net-billing. Złóż nam pisemne oświadczenie o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń według net-billingu.1

Co powinno zawierać oświadczenie?

Kiedy i gdzie złożyć oświadczenie?

Kiedy zmienimy sposób rozliczeń?

Co jeszcze jest ważne?

[1] Art. 4 ust. 1b Ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 

Warto wiedzieć

Czy zmiana warunków umowy (np. grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego) może skutkować zmianą sposobu rozliczeń na net-billing?

Czy po przepisaniu licznik na nowego odbiorcę po 1 kwietnia 2022 roku zmieni się sposób rozliczeń na net-billing?

Czy zmiana mocy przyłączeniowej (wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego) po 1 kwietnia 2022 roku, bez zmiany parametrów mikroinstalacji, spowoduje zmianę rozliczenia na net-billing?

Znowelizowane przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii[1] dla prosumenta energii odnawialnej, który rozliczany jest w systemie net-billing i spełnia określone w ustawie warunki[2] (zwanego dalej: prosumentem lokatorskim), wprowadzają możliwość zmiany formy rozliczania wynagrodzenia za energię elektryczną wprowadzoną do sieci (tj. depozytu prosumenckiego).  

Środki, które stanowią depozyt prosumencki, w przypadku prosumenta lokatorskiego będą wypłacane na wskazany przez niego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zamiast obniżania rachunku za energię elektryczną zakupioną od sprzedawcy jak ma to miejsce w przypadku innych prosumentów indywidualnych.

Środki z depozytu prosument lokatorski będzie mógł przeznaczać na cele wskazane w ustawie[3], tj.  na rozliczenie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi. Wartość energii, która stanowi depozyt prosumencki i wypłacana jest prosumentowi lokatorskiemu, będzie określana na podstawie rynkowej miesięcznej ceny tej energii, a od lipca 2024 roku na podstawie rynkowych godzinowych cen energii.  

 

Prosument lokatorski

Kto może zostać prosumentem lokatorskim

Jak mogę zostać prosumentem lokatorskim?

Jak złożyć wniosek?

[1] ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o od ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 
[2] art. 4c ust. 11 ustawy o odnawialnych źródłach energii 
[3] art. 4c ust. 16 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

Dokumenty do pobrania

Protokół zdawczo-odbiorczy dla prosumenta

Wniosek - prosument lokatorski