Prosument energii odnawialnej

Posiadasz mikroinstalację?


Sprawdź czy spełniasz warunki, aby stać się

prosumentem energii odnawialnej?

Sprawdź

Kim jest prosument energii odnawialnej?

Prosumentem energii odnawialnej zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) jest podmiot, który spełnia następujące warunki:

 • wytwarza energię elektryczną tylko z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby
 • jest odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
 • dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej
 • wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przeważającej działalności gospodarczej

 

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać, w szczególności:

 • gospodarstwa domowe
 • przedsiębiorcy
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • nadleśnictwa
 • związki sportowe
 • jednostki badawcze
 • fundacje i stowarzyszenia

 

WAŻNE! Każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony. W przeciwnym razie Klient nie kwalifikuje się do rozliczeń dedykowanych dla prosumentów energii odnawialnej

Co powinienem zrobić?

Krok 1

Zgłoś się do ENERGA-OPERATOR SA, by Twoja mikroinstalacja została przyłączona do sieci.
Podłączenia możesz dokonać
na dwa sposoby.
Sprawdź szczegóły

Krok 2

Odbierz potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.

Krok 3

Należy złożyć wniosek o rozpoczęcie rozliczeń prosumenckich u Sprzedawcy. Pamiętaj, że musisz mieć zawartą umowę kompleksową z Energa-Obrót.

Wypełnij formularz

 

Jakie są rodzaje mikroinstalacji?

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej
w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Panele fotowoltaiczne - składają się z ogniw fotowoltaicznych generujących
napięcie elektryczne pod wpływem padającego na nie promieniowania słonecznego.

Elektrownia wiatrowa - elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy
specjalnych generatorów-turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru.

Instalacja hybrydowa - połączenie co najmniej dwóch typów mikroinstalacji,
które wytwarzają energię elektryczną.

Rozliczanie prosumentów energii odnawialnej

Współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia są zależne od mocy instalacji i wynoszą:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci

Opustowi podlegają zarówno energia elektryczna czynna jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych

 

Okres w jakim można rozliczać energię opisuje (art. 4. ust. 5) Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z dnia 20 lutego 2015 (z późn.zm):

Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przejdzie na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.

Sprawdź czy możesz być Prosumentem

Jeśli twoja mikroinstalacja została już przyłączona do sieci i otrzymałeś certyfikat przystosowania układu, wypełnij formularz kontaktowy. Jeśli nie dysponujesz certyfikatem sprawdź szczegóły.

Czy posiadasz umowę kompleksową zawartą z ENERGA OBRÓT SA?* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Czy chcesz podpisać umowę kompleksową? Czy chcesz połączyć umowę sprzedaży oraz dystrybucyjną w jedną umowę kompleksową?
Niestety w przypadku braku umowy
kompleksowej, nie możesz zostać
Prosumentem.
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA

Chcesz zamówić ofertę? Kliknij tutaj i wybierz odpowiedni formularz.