Prosument

Czy wiesz, że

możesz

oszczędzać

na produkcji zielonej energii?

Sprawdź

Chcesz zamówić ofertę? Kliknij tutaj i wybierz odpowiedni formularz.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia dotyczące zawarcia aneksu do obowiązującej umowy kompleksowej między Energa Obrót SA a Prosumentem będą realizowane poprzez formularz kontaktowy lub osobiście w poniższych Salonach Sprzedaży Energa:

Salon Sprzedaży w Gdańsku, ul. Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk,
Salon Sprzedaży w Gdyni, ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia,
Salon Sprzedaży w Słupsku, ul. Tuwima 6/7, 76-200 Słupsk,
Salon Sprzedaży w Koszalinie, ul. Dworcowa 17, 75-201 Koszalin,
Salon Sprzedaży w Elblągu, ul. Hetmańska 12-14, 82-300 Elbląg,
Salon Sprzedaży w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn,
Salon Sprzedaży w Toruniu, ul. Czerwona Droga 1/5, 87-100 Toruń,
Salon Sprzedaży w Płocku, ul. Piłsudskiego 39, 09-410 Płock,
Salon Sprzedaży w Kaliszu, ul. Zamkowa 8, 62-800 Kalisz.

Szczegółowe informacje odnośnie obsługi Prosumentów można uzyskać bezpośrednio w powyższych placówkach albo pod numerem infolinii 555 555 588 (koszt połączenia wg stawek operatora).

Podpisany aneks obejmie energię elektryczną wyprodukowaną od daty uruchomienia mikroinstalacji.

Jak oszczędzać na produkcji zielonej energii?

Masz przydomową elektrownię? Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł stałeś się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”.

Zmniejszasz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkujesz ją samodzielnie z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy.

Konsument i producent zielonej energii

Jak zacząć oszczędzać?

 • Należy być właścicielem mikroinstalacji energii elektrycznej i produkować energię.
 • Należy złożyć wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej ze Sprzedawcą zobowiązanym.

Co powinienem zrobić?

Krok 1

Zgłoś się do ENERGA-OPERATOR SA, by Twoja mikroinstalacja została przyłączona do sieci.
Podłączenia możesz dokonać
na dwa sposoby.
Sprawdź szczegóły

Krok 2

Odbierz Certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do przyłączenia mikroinstalacji.

Krok 3

Należy złożyć wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej zawartej ze Sprzedawcą zobowiązanym.

Wypełnij formularz

 

Przyłączenie mikroinstalacji

Warunkiem koniecznym rozliczenia wyprodukowanej w mikroinstalacji
energii elektrycznej jest zawarcie ze Sprzedawcą zobowiązanym aneksu
do posiadanej umowy kompleksowej (Umowa) lub nowej Umowy kompleksowej
wraz z aneksem obejmujące oba kierunki sprzedaży. Z wnioskiem o zawarcie umowy mogą się zgłosić
jedynie klienci będący właścicielami mikroinstalacji, a jednocześnie będący stroną umowy
kompleksowej z ENERGA-OBRÓT SA lub którzy zawrą nową Umowę kompleksową.

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do ENERGA-OPERATOR SA (EOP)
w celu przyłączenia instalacji do sieci. Wszelkie niezbędne dokumenty
oraz ścieżka postępowania znajdują się tutaj.

Następnie należy otrzymać od EOP Certyfikat przystosowania sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do przyłączenia
mikronstalacji i przedstawić go wraz ze skanem dowodu tożsamości.
Można go również załączyć do wypełnionego formularza.

Prawo

Rozliczanie prosumentów (zasady obowiązujące dla energii elektrycznej wyprodukowanej i pobranej po 1 lipca 2016 roku)

Prosumenci, posiadający aneks do umowy kompleksowej będą mieli możliwość zbilansowania, w okresie zgodnym z podpisaną umową kompleksową, energii pobranej z wyprodukowaną. Współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia są zależne od mocy instalacji i wynoszą:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

Opustowi podlegają zarówno energia elektryczna czynna jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

Okres w jakim można rozliczać energię opisuje pkt.5 Art.4 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z dnia 20 lutego 2015 (z późn.zm):
„Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.”

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
 • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe.

Sprawdź czy możesz być Prosumentem

Jeśli twoja mikroinstalacja została już przyłączona do sieci i otrzymałeś certyfikat przystosowania układu, wypełnij formularz kontaktowy. Jeśli nie dysponujesz certyfikatem sprawdź szczegóły.

Czy posiadasz umowę kompleksową zawartą z ENERGA OBRÓT SA?* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Czy chcesz podpisać umowę kompleksową? Czy chcesz połączyć umowę sprzedaży oraz dystrybucyjną w jedną umowę kompleksową?
Niestety w przypadku braku umowy
kompleksowej, nie możesz zostać
Prosumentem.
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy o OZE, Prosument jest odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przykładowo definicji tej podlegają:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
 • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe.

Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją ustawy o OZE, Prosument ma obowiązek rozliczenia energii elektrycznej w oparciu o zawartą umowę kompleksową. Prosument nie może posiadać rozdzielonych umów na sprzedaż energii i jej dystrybucję. Podmiot posiadający rozdzielone Umowy nie może zostać uznany za Prosumenta i podlegać rozliczeniom uwzględniającym opusty.

Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy o OZE, przepisy dotyczące taryf gwarantowanych zostały wykreślone i nie weszły w życie. Oznacza to, że formalnie przedmiotowy mechanizm nigdy nie został wprowadzony.

Zgodnie z ustawą o OZE od 1 lipca 2016 roku obowiązywać ma tzw. net-metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Okres rozliczeniowy jest zgodny z obecnie obowiązującą Umową kompleksową i jest jedno- lub dwumiesięczny w przypadku klientów przyłączonych do sieci EOP. Prosument, posiadający umowę kompleksową będzie miał możliwość zbilansowania w okresie zgodnym z podpisaną umową z energii pobranej w ramach proporcji zależnej od mocy zainstalowanej w danej instalacji:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
Opustowi podlegają zarówno energia elektryczna czynna jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

Obecnie nie istnieją ograniczenia ilościowe w tym względzie. Jeśli dany klient jest stroną kilku umów kompleksowych, w różnych punktach przyłączenia, ma prawo do rozliczenia wyprodukowanej energii oddzielnie w każdej z tych lokalizacji.

Zgodnie z nową definicją ustawową, w jednym miejscu przyłączenia może być przyłączona instalacja tzw. hybrydowa łącząca wiele typów odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Definicję instalacji hybrydowej określa Art. 2 pkt. 11a) Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. Zgodnie z jego treścią hybrydową instalację OZE stanowi zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego; taki zespół instalacji może być też wspomagany magazynem energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia elektryczna jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii.

Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie ENERGA-OPERATOR SA.

Operator ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji i nie może go odmówić klientowi. Wszelkie informacje techniczne związane z przyłączeniem mikroinstalacji znajdą Państwo w zakładce „Przyłączenie mikroinstalacji”.

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 5 grudnia 2016 roku, zgłoszenia dotyczące zawarcia aneksu do obowiązującej umowy kompleksowej między Energa Obrót SA a Prosumentem są realizowane osobiście w poniższych Salonach Sprzedaży Energa:

Salon Sprzedaży w Gdańsku, ul. Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk,
Salon Sprzedaży w Gdyni, ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia,
Salon Sprzedaży w Słupsku, ul. Tuwima 6/7, 76-200 Słupsk,
Salon Sprzedaży w Koszalinie, ul. Dworcowa 17, 75-201 Koszalin,
Salon Sprzedaży w Elblągu, ul. Hetmańska 12-14, 82-300 Elbląg,
Salon Sprzedaży w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn,
Salon Sprzedaży w Toruniu, ul. Czerwona Droga 1/5, 87-100 Toruń,
Salon Sprzedaży w Płocku, ul. Piłsudskiego 39, 09-410 Płock,
Salon Sprzedaży w Kaliszu, ul. Zamkowa 8, 62-800 Kalisz.

Podpisany aneks obejmie energię elektryczną wyprodukowaną od daty uruchomienia mikroinstalacji.

Tak, ale skoro taki wytwórca nie posiada umowy kompleksowej z ENERGA-OBRÓT SA to oznacza, że nie jest on prosumentem (art. 2 pkt. 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii). W takim przypadku, aby sprzedawać wytworzoną i wprowadzoną do sieci elektrycznej energię tej Spółce, wytwórca musi prowadzić działalność gospodarczą (art. 4 ust. 8 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii).