13 czerwca 2024 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 poz. 859) wydłuża okres stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi z grupą taryfową A, B, C i R na II półrocze 2024 roku.  

Cena ta wyniesie 693 zł/MWh, czyli 0.6930 zł/kWh (cena netto tj. bez podatku VAT i podatku akcyzowego).

Czy muszę złożyć oświadczenie, aby skorzystać z ceny maksymalnej w II półroczu 2024 roku

Termin składania oświadczeń i cena maksymalna

Jaki jest termin złożenia oświadczenia?

Ile wynosi cena maksymalna?

Jak mogę złożyć oświadczenie

Upust dla oszczędnych

Komu przysługuje upust?

Kiedy naliczymy upust?

Sposoby na oszczędzanie

Dopasuj grupę
taryfową
do swoich potrzeb

Wybierz
fotowoltaikę
i produkuj
własny prąd

Poznaj skuteczne
sposoby na
obniżenie
rachunku za prąd

[1] Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 poz. 859).

[2] Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2024 roku brzmieniem art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy [3] odbiorcą uprawnionym jest przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.5)), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

[3] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku.

[4] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Załączniki

Oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej